Algemene Voorwaarden

 

 
Algemene Voorwaarden van het Messianic Yeshiva Talmud Torateinu Institute (MYTTI)


Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Arrangementskosten:
De mogelijke kosten voor de zaalhuur en catering die door MYTTI beschikbaar wordt gesteld tijdens een leergang of volledige een leergang of volledige opleiding.

Opleidingsgeld:
Het te betalen bedrag voor een leergang of volledige opleiding zoals vermeld op de website.

Onderwijsmateriaal:
Materiaal van een leergang of volledige opleiding, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van een leergang of volledige opleiding.

Studieovereenkomst:
Een overeenkomst tussen MYTTI en een student met betrekking tot het verzorgen van een leergang of volledige opleiding.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1.
Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van MYTTI en op alle door MYTTI gesloten
Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.
Door inschrijving voor een leergang of volledige opleiding aanvaardt de student de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
3.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen MYTTI en de student zijn overeengekomen.
Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).
4.
In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal MYTTI een regeling treffen naar redelijkheid.
5.
De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen MYTTI en de student het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel
mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Aanbod
1.
MYTTI brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
2.
Het aanbod bevat een omschrijving van een leergang of volledige opleiding of ander materiaal.
3.
Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende
gegevens:
a.
de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;
b.
wanneer een leergang of volledige opleiding start. In geval van afstandsonderwijs begint de student op de voor hem of haar gewenst moment;
c.
de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
d.
de wijze van betaling;
e.
de duur van de Studieovereenkomst.

Artikel 4 – Communicatie
Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst bekendgemaakt aan de student via de website en maken integraal deel uit van
de algemene informatievoorziening van MYTTI. Op verzoek van de student zal MYTTI een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
5.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
a.
de identiteit en het adres van MYTTI, inclusief het eventuele bezoekadres van de vestiging;
b.
het recht van de student de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig Artikel 7 lid 1;
c.
de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5 – Studieovereenkomst
1.
De student gaat een Studieovereenkomst met MYTTI aan door middel van de inschrijving voor een leergang of volledige opleiding. Inschrijving voor een leergang of volledige opleiding vindt plaats (i) via bestelling via de website (ii) per e-mail via het door MYTTI verstrekte email adres en/of digitaal inschrijfformulier.
2.
De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer MYTTI de inschrijving voor een leergang of volledige opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt dan geacht tot stand te zijn gekomen op het.
De student ontvangt een bevestiging. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende leergang of volledige opleiding.
3.
MYTTI is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een student die zich heeft aangemeld voor een bepaalde leergang of volledige opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is MYTTI gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
5.
De student is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van MYTTI. MYTTI kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 – Annulering
1.
Voorafgaand aan de aanvang van een leergang of volledige opleiding waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is (dit is niet geldig in het geval van afstandsonderwijs) heeft de student het recht de leergang of volledige opleiding te annuleren.
De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Binnen 14 kalenderdagen wordt het door de student betaalde bedrag geheel vergoed. Als de 14 kalenderdagen zijn vertreken gelden de volgende bepalingen:
a.
bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de leergang of volledige opleiding waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is (dit is niet geldig in het geval van afstandsonderwijs):
30% van het Opleidingsgeld;
b.
bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de leergang of volledige opleiding waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is (dit is niet geldig in het geval van afstandsonderwijs):
40% van het Opleidingsgeld;
c.
bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de leergang of volledige opleiding waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is (dit is niet geldig in het geval van afstandsonderwijs):
50% van het Opleidingsgeld;
d.
bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de leergang of volledige opleiding waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is (dit is niet geldig in het geval van afstandsonderwijs): het totale Opleidingsgeld.
4.
In geval de student een leergang of volledige opleiding na twee maanden na aanvang annuleert dan zal MYTTI geen enkel bedrag vergoeden (zie ook Artikel 7).

Artikel 7 – Beëindiging en Restitutie
1.
De student heeft binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van een de Studieovereenkomst het recht de Studieovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2.
In geval van ontbinding overeenkomstig Artikel 7 lid 1 dient de student het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan MYTTI terug te zenden. MYTTI is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de student. Het terugzenden is voor risico van de student. Voor het niet of niet tijdig inleveren van het cursusmateriaal wordt een boete in rekening gebracht van € 500,-. Als betaling uitblijft draagt MYTTI de vordering over aan Vanhommerig incassobureau.
3.
Geen recht op ontbinding overeenkomstig Artikel 7 lid 1 bestaat als het termijn van
14 kalenderdagen is verstreken.
4.
Indien de student na aanvang van de leergang of volledige opleiding, na 14 kalenderdagen, de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de student aan MYTTI betaalde of nog verschuldigd bedrag.
5.
Restitutie van (30% tot 50%) van de kosten van een leergang of volledige opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat MYTTI een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (ii) de identiteit van degene die een leergang of volledige opleiding volgt, (iii) de oorzaak van de ongeschiktheid van deze persoon om een leergang of volledige opleiding te vervolgen, en (iv) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

Artikel 8 – Betaling
1.
Betaling plaats door middel van het online betalen via de website, rechtstreekse betaling op de bankrekening van MYTTI of door het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de student aan MYTTI.
Door de Studieovereenkomst verplicht de student zich de verschuldigde bedragen aan MYTTI over te maken.
2.
Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. MYTTI streeft ernaar de (eerste) factuur twee weken voor aanvang van een leergang of volledige opleiding aan de student te verzenden indien nodig. MYTTI hanteert een betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders besloten.
4.
Indien de student het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt MYTTI de student een betalingsherinnering waarin de student de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de student niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de student zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5.
Indien een student niet binnen drie maanden de door hem of haar verplichte bedrag betaald heeft, zal MYTTI de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
6.
De student is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de student heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de student alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid MYTTI
1.
In het geval dat MYTTI aansprakelijk is voor schade aan de student of aan de deelnemers aan een leergang of volledige opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van MYTTI geldt het voorgaande niet.
2.
MYTTI is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de student of aan de deelnemers aan een leergang of volledige opleiding.
3.
MYTTI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met een leergang of volledige opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een leergang of volledige opleiding.
4.
MYTTI is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids) instructies niet in acht neemt.
5.
De in dit Artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor MYTTI verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van MYTTI of die door MYTTI zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
6.
Indien de student niet zelf deelneemt aan een leergang of volledige opleiding. , staat de student ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie een leergang of volledige opleiding. is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 10 – Levering Onderwijsmateriaal
1.
MYTTI levert het Onderwijsmateriaal de leergang of volledige opleiding aan de student.
2.
MYTTI is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan. MYTTI conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
3.
Bij de volledige studies (Joodse Wortels Van De Bijbel FundamentJoodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd) levert MYTTI de boeken gepresenteerd in de bijbehorende literatuurlijsten.
Als een student de Siddur al heeft aangeschaft alvorens zich voor één van de volledige studies in te schrijven c.q. aanmelden, zal deze met een cadeaukaart vervangen worden. Als student één van de andere boeken al heeft aangeschaft, alvorens zich voor één van de volledige studies in te schrijven c.q. aanmelden, dan zal MYTTI deze niet vervangen.
De Siddur is het enigste boek dat MYTTI vervangt. Student is wel ten allen tijde verplicht het volledige Opleidingsgeld te voldoen, er is geen restitutie of korting mogelijk anders dan vermeld in Artikel 6 "Annulering" en Artikel 7 "Beëindiging en Restitutie".
4.
Als betaling voor de bestelde leergangen of studies uitblijft draagt MYTTI de vordering na één maand over aan Vanhommerig incassobureau.
5.
Voor het delen van het cursusmateriaal (audio en video bestanden, Powerpoint presentaties, PDF files en overige) staat een boete van € 7000,-. Dit geld niet voor de leergang(en) waar delen van het cursusmateriaal wel is toegestaan. Als betaling van de boete uitblijft draagt MYTTI de vordering over aan Vanhommerig incassobureau.

Artikel 11 – Persoonsgegevens
MYTTI verwerkt de door de student verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van MYTTI. De student garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door MYTTI.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
1.
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door MYTTI verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij MYTTI. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van MYTTI.
2.
student staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de een leergang of volledige opleiding. is afgenomen, aan MYTTI verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 13
Student heeft de plicht vertrouwelijk met MYTTI informatie en onderlinge relaties met Rabbijn Sipporah Joseph (oprichter, directrice, Rosh Yeshiva) om te gaan.
Student wordt een boete van € 15.000,- opgelegd als er sprake is van enige laster en/of beschadiging van MYTTI, Rabbijn Sipporah Joseph en/of anderzijds verbreking van de vertrouwelijkheid tussen MYTTI, Rabbijn Sipporah Joseph en student.

Artikel 14 – Geschillenregeling
1.
De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2.
Geschillen tussen de student en MYTTI over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door MYTTI te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student als door MYTTI aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
3.
De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student zijn klacht eerst bij MYTTI heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4.
Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6.
Wanneer de student een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is MYTTI aan deze keuze gebonden.
7.
Wanneer MYTTI een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet MYTTI eerst de student schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. MYTTI dient daarbij aan te kondigen dat MYTTI zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
8.
De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
9.
In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit Artikel geen toepassing.

Artikel 15

MYTTI behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.